Utlåtande av Pohjola-Nordens förbundsmöte 16.10.2020

Vi behöver mera – inte mindre – nordiskt samarbete i coronatider

Vi behöver mera – inte mindre – nordiskt samarbete i coronatider

 

Coronaviruset har berört och ändrat även de mest fundamentala aspekterna av hur vi lever. Viruset finns nu i världens alla hörn. För att skydda sina medborgare har stater valt att införa aldrig tidigare beskådade begränsningar av medborgarnas rättigheter. I Norden ser vi att länderna har valt olika tillvägagångssätt vilket även har satt stopp för den fria rörligheten i Norden.

Under en relativt kort tid har formerna för det nordiska samarbetet brutit ihop och vi ställs inför frågan hur ser det nordiska samarbetet ut i framtiden. Nordiska rådets session, som konsekvent har hållits årligen sedan 1953, ställs nu in för första gången. Även Pohjola-Nordens förbundsmöte hålls på ett helt nytt sätt där vi är utspridda över hela landet. Det dagliga samarbetet mellan olika nordbor har minskat då det inte är möjligt att resa på tvärs av gränserna i Norden.

Viruset känner dock inga gränser. Vi lär vara tvungna att leva med viruset en längre tid fram tills att ett vaccin uppfinns. Vi kan inte vänta med det nordiska samarbetet till tiderna efter coronaviruset. Vi måste finna sätt för det nordiska samarbetet att fungera i olika omständigheter – även i så utmanande omständigheter som vi lever i nu.

Pohjola-Nordens förbundsmöte uppmanar därmed Finlands regering som är ordförande för ministerrådet 2021 och de nordiska länderna regeringar samt Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet att vidta följande åtgärder:

 

  1. Inled ett samråd om det nordiska samarbetet under corona och i tiderna efter corona. Samrådet skall vara öppet för alla intresserade och det skulle ge berörda intressegrupper och individer möjlighet att delta i diskussionen om det nordiska samarbetet så att den folkliga förankringen säkras. Nordiska ministerrådet kan stå värd för samrådet.

 

  1. Beakta coronakrisen i den nya handlingsplanen för nordiskt samarbete. Flera och fler experter har konstaterat att vi inte kan vänta på att krisen är förbi utan att vi måste lära oss leva med viruset. Det betyder att coronaviruset måste på ett grundläggande sätt vara närvarande i handlingsplanen för det nordiska samarbetet. I ministerrådets utkast till handlingsplan nämns corona endast förbigående fyra gånger. Endast om det nordiska samarbetet på allvar tar hänsyn till coronaviruset kan samarbetet förbli relevant. Vi uppmanar speciellt Nordiska rådets medlemmar att understryka detta då handlingsplanen godkänns av Nordiska rådet.

 

  1. Satsa på kultur- och utbildning. Inom ramarna för den nya budgeten har man valt att prioritera att klimat och hållbarhet på bekostnad av kultur- och utbildningssamarbetet. Nordiska ministerrådet har föreslagit skärningar på ca 20% i kultursamarbetet. I Pohjola-Norden ser vi att kultursamarbetet är en grundpelare i det nordiska samarbetet. I dessa tider då sociala kontakter är begränsade på tvärs av Norden ter det sig även viktigare än tidigare att man stärker – inte försvagar – det nordiska kultursamarbetet. Vi måste värna om att det bildas nya unga nordister och därför behöver ni också nordiskt utbildningssamarbete.

 

  1. Ta fram en gemensam nordisk krisstrategi. I Norden måste vi redan nu börja arbeta på hur vi ska bemöta kommande kriser. Krisstrategin måste speciellt ta i beaktande nordborna som är bosatta i gränsregionerna eftersom de berörs mest av skiljande nationella strategier. Krisen har bidragit till nya gränshinder som försvårar det smidiga umgänget i gränsregionerna.

 

  1. Ta fram nya digitala lösningar. Pohjola-Nordens förbundsmöte välkomnar att mandatet för ministerrådet för digitalisering har förlängts. Vi måste på nordisk nivå finna sätt att fortsätta med det nordiska vardagssamarbetet och digitala lösningar har en viktig roll att spela.

 

Mera information:

Pohjola-Nordens ordförande
Juhana Vartiainen
juhana.vartiainen@eduskunta.fi

Generalsekreterare
Michael Oksanen
michael.oksanen@pohjola-norden.fi
puh. 0400 795 235