Påverkan och intressebevakning

Pohjola-Norden rf bidrar med en nordisk synvinkel till samhällsdebatten. Medborgarorganisationen Pohjola-Norden berättar för beslutsfattarna hur invånarna ser på det nordiska samarbetet och hur det kan förbättras och utvecklas. Pohjola-Nordens intressebevakning främjar hållbart välstånd i ett öppet och gränslöst Norden.

Intressebevakaren Pohjola-Norden initierar en aktiv samhällsdebatt, påverkar myndigheter och beslutsfattare och utmanar olika aktörer att beakta den nordiska synvinkeln i all daglig verksamhet.

Pohjola-Norden är Finlands enda medborgarorganisation vars huvuduppgift är nordiskt samarbete. Det officiella nordiska samarbetet görs inom regeringarnas samarbetsorganisation Nordiska ministerrådet och i parlamentarikernas samarbetsorganisation Nordiska rådet. Pohjola-Norden stöder Nordiska ministerrådets vision om Norden som världens mest hållbara och integrerade region (Vision 2030).

Avlägsnandet av gränshinder som begränsar nordbornas fria rörlighet mellan länderna är en röd tråd i Pohjola-Nordens samhälleliga verksamhet.

Finlands nordiska gränshindernätverk, som leds av Pohjola-Norden, är en sakkunniggrupp specialiserad på att främja fri rörlighet i Norden att och lösa gränshinder. Gränshindernätverket stöder både Pohjola-Nordens eget arbete för att främja nordiskt samarbete och den nordiska visionen om ett konkurrenskraftigt Norden. Gruppen består av representanter för olika myndigheter, ministerier, infotjänster och organisationer. Gränshindernätverkets uppgift är också att fungera som nationellt förberedelsemöte för Nordiska gränshinderrådets möten. Nätverket löser och förebygger konkreta gränshinder och underlättar på det sättet fri rörlighet i Norden.

Pohjola-Norden administrerar Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden i Finland. Info Nordens uppgift är att underlätta fri rörlighet i Norden och att förbättra privatpersoners möjligheter att leva och arbeta i ett annat nordiskt land. Info Pohjola ger råd i frågor som berör flytt, arbete, studier, sociala stödsystem och grundandet av företag inom Norden samt samlar in information om gränshinder.

Målinriktad intressebevakning och samhållspåverkan förutsätter goda nätverk både i Finland och i övriga nordiska länder. Pohjola-Nordens samarbete med skolor och kommuner, kultur- och vetenskapsorganisationer samt goda förbindelser till näringslivet och fackföreningsrörelsen ger möjlighet att visa på de möjligheter nordiskt samarbete erbjuder. Centrala samarbetsparter för Pohjola-Norden är bland annat övriga organisationer som arbetar med nordiskt samarbete, som till exempel Föreningarna Norden i de andra nordiska länderna.