Nordiska understöd


Nordiska kulturfonden

www.nordiskkulturfond.org

Nordiska kulturfonden är ett nordiskt samarbetsorgan, vars uppgift är att understöda nordiskt kultursamarbete på bred front. För att få bidrag från fonden förutsätts att minst tre nordiska länder eller självstyrelseområden(Åland, Färöarna, Grönland) deltar i projektet. 
 

Nordisk kulturkontakt

www.nordiskkulturkontakt.org

Kulturkontakt Nord är en aktiv kulturorganisation som arbetar med hela Norden som sin plattform. Organisationen har tre verksamhetsområden. Den fungerar som sekretariat för fyra nordiska stödprogram: Kultur- och konstprogrammet, Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur, KreaNord och Nordbuk.

Kulturkontakt Nord driver ett kulturcenter och bibliotek i Helsingfors centrum, som sprider kunskap om och intresse för Norden och nordisk kultur.
 

Hanaholmens nordiska fonder

www.hanaholmen.fi

Hanaholmens nordiska fonder beviljar understöd till olika nordiska projekt.

Kulturfonden för Finland och Sverige
Kulturfonden för Finland och Norge
Kulturfonden för Finland och Danmark
Kulturfonden Island-Finland
 

Letterstedtska Föreningen

www.letterstedtska.org

Letterstedtska Föreningen grundades 1875 med hjälp av huvudkonsul Jakob Letterstedts donationer. Föreningens uppgift är att understöda nordiska kontakter och samhörighet inom industri, vetenskap och konst. Föreningen består av en svensk, dansk, finsk och isländsk avdelning, av vilka den svenska avdelningens styrelse leder föreningen.

Föreningen delar årligen ut understöd till nordiska projekt, publicerar Nordisk Tidskrift och delar ut Jacob Letterstedts nordiska förtjänstmedalj.
 

Nordiska film och TV-fonden

www.nordiskfilmogtvfond.com (på engelska)

Nordiska film och TV-fonden fungerar med Nordiska ministerrådets understöd och dess mål är att understöda audiovisuell produktion i Norden genom att delta i finansieringen av filmer med bredbildsformat, TV-filmer och -serier samt kortfilmer och dokumentärer.
 

Nordplus

www.oph.fi

Nordplus ramprogrammet består av fyra delprogram som har olika målgrupper från förskola till högre utbildning. Programmet understöder mobilitet, projekt och nätverk och det är öppet för skolor, läroanstalter, organisationer och andra aktörer inom utbildning och livslångt lärande. Alla Nordiska länder och självstyrande områden samt de Baltiska länderna deltar i Nordplus-utbildningsprogrammet.
 

Nordforsk

www.nordforsk.org

Nordforsk lyder under Nordiska ministerrådet och tre av dess viktiga roller ä r att koordinera nordiska vetenskapliga forskningsprojekt, finansiering och rådgivning. Nordforsk koordinerar för Norden viktiga forskningsområden, underlättar samarbete i forskningsprojekt och ansvarar för vetenskaplig forskningsutbildning.
 

Nordiska Investeringsbanken

www.nib.int (på engelska)

Nordiska Investeringsbanken ägs av Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige, Finland, Danmark och Estland. Banken finansierar investeringsprojekt och export såväl i medlemsländerna som utanför dem. Investeringsbanken har sitt huvudkontor i Helsingfors och sidokontor i Köpenhamn, Oslo, Reykjavík och Stockholm. Banken har också representation i Singapore.
 

Nordisk InnovationsCenter (NICe)

www.nordicinnovation.org

Nordisk InnovationsCenter (NICe) har till uppgift att utveckla de nordiska ländernas roll som ett välfungerande inre marknadsområde och som uppbyggare av ett sådant gränslöst område där det inte finns mellanfolkliga mobilitetshinder för kompetens, idéer, människor eller varor. Alla funktionsområden kan ansöka om finansiering från NICe förutsatt att minst tre nordiska länder deltar i projektet. Nordisk InnovationsCenter som finansieras av Nordiska ministerrådet har sitt kontor i Oslo.
 

Nordiska projektexportfonden Nopef

www.nopef.com

Nordiska projektexportfonden är en del av Nordiska ministerrådets organisation. Fonden understöder små och medelstora företags konkurrenskraft genom att bevilja lån med specialvillkor för delfinansiering av förstudier. Förstudierna ska bidra till att främja företagens internationalisering och deltagande i projektexport.
 

Nordiska ministerrådets övriga stipendier

www.norden.org

Utöver de institutioner och fonder som nämnts ovan har Nordiska rådet flera stödprogram, vars syfte är att främja och fördjupa det nordiska samarbetet. Stödformer är projektbidrag, understöd och utbytesprogram. Det viktigaste kriteriet för att få projektbidrag är att projektet gynnar de nordiska länderna och självstyrande områdena. Ungefär 500 projekt och funktioner förverkligas årligen.

Understöd kan sökas av såväl privatpersoner som organisationer och till många olika ändamål. Tematiskt delas stödområdena i regionalt samarbete och samarbete med de baltiska länderna och Ryssland, arktiskt samarbete, energiforskning och annan vetenskaplig forskning, fiske, hållbar utveckling, språk, utbildning, lagstiftning, jord- och skogsbruk, social- och hälsovård, ekonomi, arbetsliv, idrott, tjänstemannautbyte och miljö.