Uttalande från Pohjola-Nordens förbundsmöte

29.05.2021 kl. 19:07
29.5.2021 De nordiska länderna bör sluta ett avtal för att bemöta hälsohot

De nordiska länderna bör sluta ett avtal för att bemöta hälsohot

Den pågående globala coronapandemin har uppdagat allvarliga brister i de nordiska ländernas beredskap inför hot mot människors hälsa. Coronapandemin har fått stater, även de nordiska, att vända sig inåt och endast se till egna själviska intressen. I praktiken har det inte existerat någon gemensam nordisk koordinering bl.a. angående anskaffning av utrustning och vacciner eller utveckling av egna vaccinpass. Avsaknaden av beredskap inför hot mot människors hälsa har tillintetgjort många av de framgångar, som det nordiska samarbetet har uppnått med långsiktigt arbete.

Norden har inom många sektorer utvecklats till ett område där nationsgränserna har fått minskad betydelse. Vissa gränstrakter har förenats till områden där arbetspendling, studier och uträttande av ärenden över nationsgränsen är en naturlig del av vardagen. Dessa områden är bl.a. Öresund, Nordkalotten, Tornedalen samt gränstrakterna mellan Norge och Sverige. Dessutom är öppna förbindelser mellan Finland och Sverige av högsta betydelse för Ålands och Kvarkenområdets livskraft.

Farliga sjukdomsalstrare sprids i kontakt mellan människor, varför det även är motiverat att tillfälligt begränsa människors rörelsefrihet med stränga åtgärder. Men de nordiska länderna bör tillsammans utveckla sådana handlingssätt för att bemöta hoten mot människors hälsa, som inte samtidigt separerar naturliga integrerade områden som sträcker sig över nationsgränserna.

Farsoterna har varit ett gissel för mänskligheten sedan urminnes tider. Den pandemi som har förorsakats av covid-19 -viruset kommer inte att vara den sista. Därför bör de nordiska länderna dra lärdom av coronapandemin och förbereda sig också inför kommande hot.

Det nordiska samarbetet har på många sätt förbättrat människornas livskvalitet. Men Helsingforsavtalet och Nordiska hälsoberedskapsavtalet har nu visat sig vara otillräckliga. Pohjola-Norden hälsar med tillfredsställelse det arbete som de nordiska samarbetsministrarna har inlett gällande en strategisk utredning om nordiskt samarbete under kristider och Nordiska rådets presidiums förslag om att upprätta ett nordiskt beredskapsnätverk. Pohjola-Norden anser dock att enbart rekommendationer och förslag till åtgärder inte är tillräckligt.

Med hänvisning till detta anser Pohjola-Nordens förbundsstämma, att de nordiska länderna bör utarbeta ett bindande och förpliktigande avtal, som bör omfatta bl.a. följande helheter:

  • gemensamma principer och åtgärder för att förebygga spridningen av smittsamma sjukdomar,
  • tryggandet av nordisk forskning, utveckling och produktion av vacciner,
  • beredskapslagring av nödvändiga läkemedel och annan hälsovårdsutrustning samt en säkrad tillgång för alla nordiska länder,
  • planer och handlingsdirektiv med hjälp av vilka smittoområden kan isoleras effektivt isoleras, så att man kan undvika omfattande stängning av nationsgränser,
  • gemensamma principer och beredskapsplaner för ömsesidigt bistånd bl.a. i erbjudandet av intensivvård, samt
  • myndigheternas kommunikation till medborgarna och nordiskt myndighetssamarbete.

 

Mera information:

Pohjola-Nordens ordförande
Juhana Vartiainen
juhana.vartiainen@hel.fi

Tf. generalsekreterare
Heikki Pakarinen
heikki.pakarinen@pohjola-norden.fi
tfn. 040 199 0146

Susan Neffling