Rörlighet i Norden

Bild: Karin Beate Nøsterud/norden.org

 

Rörlighet i Norden

 

Arbetstagarnas och företagens möjligheter att fritt röra sig över gränserna gynnar den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen såväl i Finland som i hela Norden. Därför utgör avlägsnandet av gränshinder traditionellt ett av det nordiska samarbetets kärnsyften. Med gränshinder avses ”lagar och offentliga regler eller praxis som besvärar personers rörlighet eller företags gränsöverskridande verksamhet i de nordiska länderna.” 

Identifierandet och avlägsnandet av gränshinder är av yttersta vikt för att de nordiska ländernas gemensamma arbetsmarknad och näringsliv ska fungera. Som en helhet beräknat hör de nordiska länderna till de tio största ekonomierna i världen och till de fem största ekonomierna i Europa, så avlägsnandet av hinder för rörligheten är inte betydelselöst. 

Ett effektivt nordiskt gränshinderarbete förutsätter en effektiv organisation. Det nordiska gränshinderarbetet leds av Gränshinderrådet, som bestämmer de årliga målsättningarna och pressar myndigheterna till att finna lösningar till de identifierade hindren. Info Norden och gränsrådgivningstjänsterna erbjuder till privatpersoner och företag tillägnad, situationsbunden och aktuell information om rörlighet. Ofta är det just rådgivningstjänsterna som identifierar gränshinder och förmedlar information om dem vidare till Gränshinderrådet samt till vederbörliga ministerier och myndigheter.  

En annan som också i Finland specialiserar sig på gränshinderarbete är Pohjola-Nordens rådgivningskommitté, som består av representanter från olika förvaltningsområden och ministerier samt från rådgivningstjänsterna. Pohjola-Nordens rådgivningskommitté fungerar som nationella förberedelsemöten inför nordiska Gränshinderrådets möten.

 

Nordjobb

 

Nordjobb är ett suveränt sätt för ungdomar att bekanta sig med Norden. Programmet siktar på att förbättra mobiliteten hos ung arbetskraft samt öka kunskapen i nordiska språk och nordisk kultur i Norden. 18-28-åringar som är fast bosatta i Norden kan söka jobb i ett annat nordiskt land eller självstyrande område via Nordjobb.

Att söka nordjobb förutsätter inte tidigare arbetserfarenhet eller yrkesutbildning, även om dessa är till fördel för den som ansöker.

För arbetet får man lagstadgad lön. För alla som får jobb ordnas lägenhet och mångsidigt gemensamt fritidsprogram.

Nordjobbprogrammet förvaltas av de nationella Norden-föreningarna och i Finland ansvarar Pohjola-Nordens Ungdomsförbund för verksamheten. 

 

Ansökningsblankett och anvisningar:
www.nordjobb.org