Intressebevakning och samhällsansvar 

 

Pohjola-Nordens intressebevakning följer det samarbete som sker på officiell nivå, representerar medborgarnas åsikt mot beslutsfattarnas håll och för in ett nordiskt perspektiv i diskussionen. Pohjola-Nordens intressebevakning strävar efter att befrämja en hållbar välfärd i ett öppet och gränslöst Norden.

Det officiella nordiska samarbetet fokuserar på kultur, utbildning, barn och unga, miljön, medborgerliga rättigheter, ekonomin och näringslivet samt informationsteknologin. Syftet med samarbetet är att gynna den regionala balansen och välståndet samt den nordiska sakkunskapen och konkurrenskraften.

Konkreta resultat av det nordiska samarbetet är bland annat den gemensamma arbetsmarknaden, passunionen, den nordiska konventionen om social trygghet och miljömärket. Under de senaste åren har fokus varit speciellt på att avlägsna de gränshinder som begränsar rörligheten för de nordiska ländernas medborgare.

Pohjola-Nordens intressebevakning stöds förutom av föreningens ledning och tjänstemännens arbete också av Pohjola-Nordens olika utskott:

Pohjola-Nordens rådgivningskommitté specialiserar sig på gränshinderarbete i Finland och fungerar även som nationella förberedelsemöten inför nordiska Gränshinderrådets möten. 

Pohjola-Nordens fackliga kommitté består av finländska fackföreningars experter inom nordiska och internationella saker. Kommittén kombinerar det finländska fackföreningsfältet med den nordiska agendan.


Fackföreningssamarbete


Fackföreningsrörelsen har i de nordiska länderna långa och ärofulla traditioner. Typiska drag för de nordiska ländernas arbetsmarknadsmodeller är kollektiva förhandlingsstrukturer, en hög organisationsgrad samt starka arbetstagarföreningar. Dessa har alla varit viktiga faktorer bakom de nordiska ländernas framgång. 

De finländska fackförbunden idkar ett brett samarbete med sina nordiska systerföreningar. Pohjola-Nordens fackliga kommitté samlar ihop finländska fackförbund för att diskutera och utveckla fackföreningsrörelsens nordiska samarbete i Finland.


Näringslivssamarbete

 

Pohjola-Nordens näringslivs-samarbete erbjuder företag en chans att stärka sitt kunnande inom nordiskt samarbete. Pohjola-Norden erbjuder alltid en unik, för företaget anpassad helhet, som betjänar företaget på bästa möjliga sätt. 

Därtill erbjuds partners en möjlighet att delta i föreläsningar och seminarier som ordnas av Pohjola-Norden. Dessa evenemangs mening är att öppna det nordiska samarbetets olika former samt att fundera på utmaningar och möjligheter i samband med samarbete i den allt mer globaliserande världen.

Näringslivssamarbetet i Pohjola-Norden stöds av ett eget utskott, som består av betydliga aktörer inom branschen. Utskottets uppgift är att identifiera sektorns aktuella frågor och föra en lösningsinriktad diskussion om dem, samt att göra öppningar för att förstärka samarbetet.