Intressebevakning och samhällsansvar 

 

Pohjola-Nordens intressebevakning följer det samarbete som sker på officiell nivå, representerar medborgarnas åsikt mot beslutsfattarnas håll och för in ett nordiskt perspektiv i diskussionen. Pohjola-Nordens intressebevakning strävar efter att befrämja en hållbar välfärd i ett öppet och gränslöst Norden.

Det officiella nordiska samarbetet fokuserar på kultur, utbildning, barn och unga, miljön, medborgerliga rättigheter, ekonomin och näringslivet samt informationsteknologin. Syftet med samarbetet är att gynna den regionala balansen och välståndet samt den nordiska sakkunskapen och konkurrenskraften.

Konkreta resultat av det nordiska samarbetet är bland annat den gemensamma arbetsmarknaden, passunionen, den nordiska konventionen om social trygghet och miljömärket. Under de senaste åren har fokus varit speciellt på att avlägsna de gränshinder som begränsar rörligheten för de nordiska ländernas medborgare.

Pohjola-Nordens intressebevakning stöds förutom av föreningens ledning och tjänstemännens arbete också av Pohjola-Nordens olika utskott:

Pohjola-Nordens rådgivningskommitté specialiserar sig på gränshinderarbete i Finland och fungerar även som nationella förberedelsemöten inför nordiska Gränshinderrådets möten. 

Pohjola-Nordens fackliga kommitté består av finländska fackföreningars experter inom nordiska och internationella saker. Kommittén kombinerar det finländska fackföreningsfältet med den nordiska agendan.