Nordiska institutioner och fonder

Nordiska kulturfonden

www.nordiskkulturfond.org

Nordiska kulturfonden är ett nordiskt samarbetsorgan, vars uppgift är att understöda nordiskt kultursamarbete på bred front. För att få bidrag från fonden förutsätts att minst tre nordiska länder eller självstyrelseområden(Åland, Färöarna, Grönland) deltar i projektet. Ett i Köpenhamn beläget sekretariat ansvarar för Nordiska kulturfondens dagliga verksamhet.

Kulturkontakt Nord

www.kulturkontaktnord.org

Kulturkontakt Nord och Nordens institut i Finland (Nifin) sammanslås 1.1.2012

Kulturkontakt Nord ansvarar i första hand för informationsspridning och rådgivning till kulturaktörer. Därtill fungerar kulturpunkten som sekretariat för de nordiska kulturministrarnas program och som koordinator för Nordiskt kulturforum. Kulturkontakt Nords uppgift är att främja förståelsen av nordiska språk och nordisk kultur och till det övriga Norden förmedla information om finska språket och kulturen i Finland. Kulturkontakt Nord förmedlar information om Norden och det nordiska samarbetet genom projekt- och seminarieverksamhet och språkkurser. Kulturkontakt Nord upprätthåller även ett för allmänheten öppet nordiskt specialbibliotek med tonvikt på modern skön- och facklitteratur, dagstidningar, tidskrifter, film, musik och språkkassetter.

Kulturkontakt Nord ansvarar också för professionella konstnärers och kulturaktörers mobilitets- och residensstöd samt konst- och kulturstipendier. 

Letterstedtska Föreningen

www.letterstedtska.a.se

Letterstedtska Föreningen grundades 1875 med hjälp av huvudkonsul Jakob Letterstedts donationer. Föreningens uppgift är att understöda nordiska kontakter och samhörighet inom industri, vetenskap och konst. Föreningen består av en svensk, dansk, finsk och isländsk avdelning, av vilka den svenska avdelningens styrelse leder föreningen. Föreningen delar årligen ut understöd till nordiska projekt, publicerar Nordisk Tidskrift och delar ut Jacob Letterstedts nordiska förtjänstmedalj.

Nordiska film och TV-fonden

www.nordiskfilmogtvfond.com (på engelska)

Nordiska film och TV-fonden fungerar med Nordiska ministerrådets understöd och dess mål är att understöda audiovisuell produktion i Norden genom att delta i finansieringen av filmer med bredbildsformat, TV-filmer och -serier samt kortfilmer och dokumentärer.

Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK)

www.iu.dk

Nordiska barn- och ungdomskommitténs understöd syftar till att stärka den nordiska identiteten. Kommittén strävar till att främja barns och ungdomars deltagande i verksamhet som har anknytning till Nordiska kulturella, politiska eller sociala frågor. Därtill har stödsystemet som mål att förbättra barns och ungdomars möjligheter att stärka den nordiska synligheten i internationella sammanhang. NORDBUKs understöd är delade i projektunderstöd och organisationsunderstöd.

Nordplus

www.cimo.fi

Nordplus ramprogrammet består av fyra delprogram som har olika målgrupper från förskola till högre utbildning. Programmet understöder mobilitet, projekt och nätverk och det är öppet för skolor, läroanstalter, organisationer och andra aktörer inom utbildning och livslångt lärande. Alla Nordiska länder och självstyrande områden samt de Baltiska länderna deltar i Nordplus-utbildningsprogrammet.

Nordforsk

www.nordforsk.org

Nordforsk lyder under Nordiska ministerrådet och tre av dess viktiga roller ä r att koordinera nordiska vetenskapliga forskningsprojekt, finansiering och rådgivning. Nordforsk koordinerar för Norden viktiga forskningsområden, underlättar samarbete i forskningsprojekt och ansvarar för vetenskaplig forskningsutbildning.

Nordiska Investeringsbanken

www.nib.int (på engelska)

Nordiska Investeringsbanken ägs av Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige, Finland, Danmark och Estland. Banken finansierar investeringsprojekt och export såväl i medlemsländerna som utanför dem. Investeringsbanken har sitt huvudkontor i Helsingfors och sidokontor i Köpenhamn, Oslo, Reykjavík och Stockholm. Banken har också representation i Singapore.

Nordisk InnovationsCenter (NICe)

www.nordicinnovation.net

Nordisk InnovationsCenter (NICe) har till uppgift att utveckla de nordiska ländernas roll som ett välfungerande inre marknadsområde och som uppbyggare av ett sådant gränslöst område där det inte finns mellanfolkliga mobilitetshinder för kompetens, idéer, människor eller varor. Alla funktionsområden kan ansöka om finansiering från NICe förutsatt att minst tre nordiska länder deltar i projektet. Nordisk InnovationsCenter som finansieras av Nordiska ministerrådet har sitt kontor i Oslo.

Nordiska projektexportfonden Nopef

www.nopef.com

Nordiska projektexportfonden är en del av Nordiska ministerrådets organisation. Fonden understöder små och medelstora företags konkurrenskraft genom att bevilja lån med specialvillkor för delfinansiering av förstudier. Förstudierna ska bidra till att främja företagens internationalisering och deltagande i projektexport.

Nordiska ministerrådets övriga stipendier

www.norden.org

Utöver de institutioner och fonder som nämnts ovan har Nordiska rådet flera stödprogram, vars syfte är att främja och fördjupa det nordiska samarbetet. Stödformer är projektbidrag, understöd och utbytesprogram. Det viktigaste kriteriet för att få projektbidrag är att projektet gynnar de nordiska länderna och självstyrande områdena. Ungefär 500 projekt och funktioner förverkligas årligen.

Understöd kan sökas av såväl privatpersoner som organisationer och till många olika ändamål. Tematiskt delas stödområdena i regionalt samarbete och samarbete med de baltiska länderna och Ryssland, arktiskt samarbete, energiforskning och annan vetenskaplig forskning, fiske, hållbar utveckling, språk, utbildning, lagstiftning, jord- och skogsbruk, social- och hälsovård, ekonomi, arbetsliv, idrott, tjänstemannautbyte och miljö.

 

mer information

Nordiska institutioner och samarbetsorgan
www.norden.org  

 

Övriga fonder & stiftelser

Luckans FYRK-service
http://fyrk.luckan.fi/fyrk

Fritt Bildningsarbete rf
www.sivistystyo.fi

Stiftelsetjänst
www.saatiopalvelu.fi